Doanh Nghiệp – Doanh Nhân

Nhóm các khó khăn, vướng mắc DN thường gặp

Nhóm các khó khăn, vướng mắc DN thường gặp

Nghị quyết số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân” xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Qua đó xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng. Tuy nhiên trên thực tế, trong quá …