HỘI DN SƠN DƯƠNG

Đặng Đình Ba

Đặng Đình Ba

Hội Viên DN Sơn Dương

Giám Đốc Công ty TNHH Thanh Ba

Số ĐT : 0982327583

Phùng Việt Phương

Phùng Việt Phương

Hội Viên DN Sơn Dương

Giám Đốc Công ty TNHH Phùng Việt

Số ĐT : 0983835123

Hoàng Thị Thơm

Hoàng Thị Thơm

Hội Viên DN Sơn Dương

Giám Đốc Doanh nghiệp tư nhân Quang Sơn

Số ĐT : 0904311333

Mai Văn Khánh

Mai Văn Khánh

Hội Viên DN Sơn Dương

Giám Đốc CN Công ty CP LS & KS TQ Nhà máy SX Đá VLXD

Số ĐT : 0983148628

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc

Hội Viên DN Sơn Dương

Giám Đốc Công ty TNHH Hải Ngọc

Số ĐT : 0946396112

Đỗ Duy Thịnh

Đỗ Duy Thịnh

Hội Viên DN Sơn Dương

Giám Đốc Công ty TNHH H­ưng Định

Số ĐT : 0983935636

Lê Kỳ Trung

Lê Kỳ Trung

Hội Viên DN Sơn Dương

Giám Đốc Công ty CP Tân Kim Bắc

Số ĐT : 0166 329 8888

Vũ Bá Vinh

Vũ Bá Vinh

Hội Viên DN Sơn Dương

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Khai thác đá Duy Thịnh

Số ĐT : 0977628668

Lê Trung Tá

Lê Trung Tá

Hội Viên DN Sơn Dương

Giám Đốc Công ty TNHH Trung Tá

Số ĐT : 0986918195

Đỗ Trường Giang

Đỗ Trường Giang

Hội Viên DN Sơn Dương

Giám Đốc Điện lực Sơn Dương

Số ĐT : 0962007999