Quy chế quản lý, sử dụng trang Web và các nhóm zalo, Facebook Hiệp hội

Chia Sẻ

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DNTP Tuyên Quang; các DN thành viên quán triệt và triển khai thực hiện văn bản trên. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi về Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh, tổng hợp, báo báo để bổ sung, điều chỉnh theo quy định.

Chia Sẻ