Triển khai việc gắn kết giữa Trường CĐ nghề Kỹ thuật- CN tỉnh với DN

Chia Sẻ

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các Chi hội DN thuộc hội DNTPTQ; các DN thành viên Hiệp hội nghiên cứu, phổ biến văn bản này. Đồng thời đăng ký tuyển dụng, cử lao động tham dự học theo mẫu biểu ngành nghề phù hợp và địa chỉ hướng dẫn (thông báo cho Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh để biết và tổng hợp b/c). Xin cảm ơn!

Chia Sẻ